Fan heal oktober ôf ferkeapje wy kaarten foar de toanieljûn: “Fêstrûn
Kaarten foar net-leden kostje €10,00 op freed en snein. Op sneon ha we muzyk nei en kostje de kaarten €12,50. Bern oant 12 jier binne fergees, fan 12 oant 17 jier kinne se foar heal jild by de foarstelling wêze!

Online reservearje 
Via ûndersteand formulier kinne jo direkt online reservearje. Folje it hielendal yn en klik op ‘verzenden’. Jo krije fan Google Forms in mail om jo bestelling te befêstigjen. De kaarten lizze foar jo klear by de yngong fan de seal. 

Foarferkeap 
De foarferkeap fynt plak op moandei 29 oktober fan 19:00 oant 19:30 oere yn Eet & Cafe Het Tolhuis op De Jouwer. It bestjoer hat by de foarferkeap in ledelist by de hân, mar ek net-leden kinne op dizze jûn harren kaarten keapje.

Oan de seal 
Op de jûn self salang der noch kaarten binne.


Vanaf half oktober verkopen wij kaarten voor de toneelavond: “Fêstrûn”.
 Kaarten voor niet-leden kosten op vrijdag en zondag €10,-. Op zaterdagen hebben we gezellige muzikale omlijsting na de voorstelling en kosten de kaarten €12,50.  Kinderen tot 12 jaar zijn gratis, van 12 tot en met 17 jaar kunnen ze voor half geld de voorstelling bijwonen!

Online reserveren
Via onderstaand formulier kunt u direct online reserveren. Vul het formulier helemaal in en klik op ‘verzenden’.  U ontvangt een bevestigingsmail van Google Forms. De door u bestelde kaarten liggen klaar aan de kassa op de avond/middag dat u komt. 

Voorverkoop
De voorverkoop vindt plaats op maandag 29 oktober van 19:00 tot 19:00 uur in Eet & Café Het Tolhuis in Joure. Het bestuur heeft de ledenlijst bij de hand, maar ook niet-leden kunnen op deze avond hun kaarten kopen.

Aan de zaal
Op de avond zelf zolang er nog kaarten beschikbaar zijn.