De Fryske Krite hat jo in soad te bieden en elts nij lid is tige wolkom. As (nij) lid kinne jo fergees ús foarstellings yn novimber en maart bywenje. Oan it begjin fan ús toanielseizoen (oktober) krije jo in programmaboekje mei it folledige programma. Jo binne ek fan herte wolkom bij ús ledengearkomste. Derfoar krije jo yntiids in útnoeging. Sa kinne jo oer alles mei beslisse.
 
?? De Fryske Krite heeft veel te bieden en elk nieuw lid is erg welkom. Als (nieuw) lid kunt u gratis onze voorstellingen in november en maart bijwonen. Aan het begin van ons toneelseizoen (oktober) ontvangt u een programmaboekje met alle wetenswaardigheden. Natuurlijk bent u als lid ook van harte welkom bij onze jaarvergadering, waarvoor u tijdig wordt uitgenodigd. U beslist mee over ons wel en wee. 
 
Lid wurde?
In lidmaatskip kostet €14,50 de man/frou yn it jier. De betelling hjirfan giet mei in automatyske ynkasso oan it begjin fan oktober fan elts jier. Wolle jo lid wurde, stjoer dan in e-mail of skilje mei ús skriuw(st)er. As jo gjin gehoar krije, sprek dan it antwurdapparaat yn. Wy nimme kontakt mei jo op. 
 
De kosten van een lidmaatschap bedragen €14,50 per persoon per jaar. De contributie wordt geïnd door middel van een automatische incasso aan het begin van de maand oktober van elk jaar. Wilt u lid worden, mail of bel dan naar het secretariaat. Bij geen gehoor, spreek vooral de voicemail in, dan nemen wij contact met u op.
 
Lidmaatskip opsizze:
Opsizzen fan it lidmaatskip foar in kommend jier kin oant 1 oktober fan elts jier. Ek hjir foar nimme jo kontakt op mei de skriuw(st)er. 
 
Opzeggen voor een volgend seizoen kan tot 1 oktober van elk jaar. Neem ook hiervoor contact op met het secretiriaat. 
 
Janny Rispens
Skriuwster (Secretaris)