Stipers sponsoren

Wij kinne altyd noch wol wat help brûke. Fansels besykje wy jo bedriuw maksimaal foar it fuotljocht te bringen troch ûnder oare in Powerpoint-presintaasje mei jo logo of foto bij de foarstellingen, jo logo yn ús jierlikse ynformaasjeboekje, op ús webside en yn de programma’s dy’t by eltse foarstelling of tafel lizze. Stipers krije boppedat foar eltse produksje frijkaarten en ekstra kaarten foar de helte fan de priis!

?? Wij kunnen altijd nog wel wat hulp gebruiken. Natuurlijk proberen wij uw bedrijf zo veel mogelijk voor het voetlicht te brengen door o.a. een Powerpoint-presentatie met uw logo of foto bij de voorstellingen, uw logo in ons jaarlijkse informatieboekje, op onze website en in de programma’s die bij elke voorstelling op tafel liggen. Sponsoren krijgen daarnaast ook voor elke productie vrijkaarten en extra kaarten voor de helft van de prijs!

Dizze bedriuwen binne no ús stipers:
deze bedrijven zijn momenteel onze sponsoren

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert HeijnDox ImagemakersKeurslager VeldmanWeidse BlikHuidverzorging JanettaEet&Café It Tolhûs2Wielercentrum JoureDe LelieMasije Wonen & LifestyleProfil Fietsspecialist Leo BrouwerHarm van der MolenDe CranberryDe WoudfennenPosthumus SchoenenBosch service Jurjen JonkerZee Tsiis / Profile Leo Brouwer / Schoenmakerij De Jong / Bruinsma interieur / Aannemersbedrijf A. Fekken / Schildersbedrijf H. MeesterVan Slooten Opticiens / Simmerwille Rondvaartbedrijf P. Brouwer /Glas Sport / Holtrop Slaapcomfort Breimer’s Bakkerij SnijtechBosma Booze & Bites / Boerenbedrijf Fa. Huitema-Brouwer/ Sip-jan onderhoudsservice / The Readshop / A7 Makelaars / Vivace/ BP