Maart 2019

Leave minsken

Yn maart spylje wy it stik “Leave minsken” dat skreaun is troch Maria Goos en oerset troch Tryntsje van der Zee. It is in tragi-komeedzje dy’t him yn de grutte stêd ôfspilet.
Dree, in heal jier fan de drank ôf, en Ietsje in eks heroïneferslaafde: twa dakleazen dy’t besykje sille om “normaal” te libjen yn de harren tawiisde flat. Dat falt net ta. Ietsje, in skriemerich type dy’t eins allinnich it goede wol, wrakselt mei de opsternate buien fan de eins sa sêfte Dree. It binne helpleaze sielen…

 

In maart spelen we de tragie-komedie “Leave minsken”, geschreven door Maria Goos en vertaald door Tryntsje van der Zee.
Dree is een half jaar van de drank af en Ietsje is een ex heroïneverslaafde: twee daklozen, die proberen “normaal” te leven in de flat die ze toegewezen hebben gekregen. Dat valt niet mee. Ietsje, een huilerig figuur dat eigenlijk alleen het goede wil, worstelt met de opstandige buien van de eigenlijk zachte Dree. Het zijn hulpeloze zielen…

Rezjy regie
Tineke Nicolai

 

 

Spilers spelers
Eva Jochems, Johan Zijlstra, Margje Wierda, Rein Leenstra, Sjoerd IJbema en Wiep Wiersma

Oare meiwurkers overige medewerkers
Klaas Jelsma (ynstekker souffleur), Eelco de Hoog en Kooystra Proffesioneel yn gearwurking mei Party- en Zalencentrum It Haske (ljocht en lûd geluid en licht), Akke Knol, Rommy van der Bijl en Marina van Hofwegen (grime), Casper van Zutphen (fotografy), Jan van der Werf, Jouke Aukes, Marten de Boer, Albert de Graaf, Hotse Siesling en Piet de Vreeze (dekôr), Benno Pen (skilderingen).


FOARSTELLINGS

De foarstellings fine plak op ‘e Jouwer yn Party- en Sealecentrum’t Haske.
De voorstellingen vinden plaats in Joure in het Party- en zalencentrum ’t Haske.
Sneon
zaterdag
9 maart 20:00  Nei ôfrin muzyk fan Plus Us
Snein
zondag
10 maart 15:00  
Freed
vrijdag
15 maart 20:00  
Sneon
zaterdag
16 maart 20:00  Nei ôfrin muzyk fan The Brothers
 


MUZYK

Sa as jo wend binne fan ús, ha wy wer fantastyske live muzyk op sneontejûn nei de foarststelling!
Zoals u bent gewend is er op zaterdagavond na de voorstelling live-muziek!RESINSJE

 

 

DE KRITE SPILET

FOTO’S

Foto’s Op ‘e camping