Op 18, 19, 24 en 25 novimber 2017 spilet De Fryske Krite de Jouwer it stik “De kat yn de kelder”. 
 

We sette it nije toanielseizoen útein mei it Fryske premjêrestik “De kat yn de kelder”, dat skreaun is troch de Belgyske toanielskriuwer Pol Anrys en yn it frysk oerset troch Gurbe Dijkstra.

Evert, in âld majoar, lit de kânsearme húshâlding De Kat tydlik yn syn kelder wenje. De famylje hat in plakje nedich omdat  har eigen hûs ôfbrânt is troch de “binnendoar” barbecue. Tecla, de soere suster fan Evert is poer op dizze útfanhûzerij tsjin.

De húshâlding bestiet út heit Feliks, mem Sylvia, dochter Kim en beppe. De famylje wol earst net yn de kelder wenje oant se der efter komme dat se dan neist de bank wenje. Feliks sjocht in kâns op de ‘’jackpot” wol sitten en hy beslút út de kelder wei in tunnel nei de bank te graven.

It wurdt uteraard in nuodlike ûndernimming, omdat se de tunnel grave moatte sûnder dat de Majoar of syn suster dit fernimme. Wer moatte se bygelyks mei de modder hinne . Hoe ferbergje se de yngong fan de tunnel as se besite krije? Hoe maskearje se de herje dy’t de drilboar makket? Fansels smyt dit hilaryske situaasjes op , ek al omdat beppe har hiel eigen ynbring hat.

Kim wurdt fereale op Sven, dy’t te pas en te ûnpas yn de kelder opdûkt. Kim liket de Majoar gâns op te winen. De suster siket om de kat dy’t samar wei wurden is en der komt in drumstel oan te pas om de herje fan de drilboar te oerstimmen. Uteinlik lykje se te slagjen yn de opset.

As de suster de tunnel en de deade kat fynt , moat sy opsluten wurde en as beppe  it libben lit yn de kelder , sitte se dus ek noch my in lyk dat se nearne kwyt kinne. En wat as Sven twifelet tusken syn leafde foar Kim en it rjochte paad? De majoar blykt úteinlik mei in grutte ferrassing út de hoeke te kommen.

?? We starten dit toneelseizoen met het friese premierestuk “De kat in de kelder”, geschreven door de belgische toneelschrijver Pol Anrys en in het fries vertaald door Gurbe Dijkstra.  Als Evert, een oud majoor, het kansarme gezin De Kat tijdelijk in zijn kelder laat wonen, is dat zijn strenge zus Tecla absoluut niet naar de zin. Het gezin, vader Feliks, moeder Sylvia, dochter Kim en oma, wil eigenlijk niet in de kelder wonen, maar dan komen ze erachter dat de majoor naast de bank woont. Ze bedenken dat ze vanuit de kelder een tunnel kunnen graven naar de bank om die te beroven. Het valt natuurlijk niet mee om dat voor elkaar te krijgen en dit zorgt dan ook voor heel wat hilarische momenten…


Rezjy regie
Sylvia Beintema

Spilers spelers
Sytske Heeg, Akke Knol, Jan Kuipers,
Nico de Lange, Sonja Leenstra, Johan Platte, Mike Platte, Margje Wierda en Wiep Wiersma.

 

 

 

 

Oare meiwurkers overige medewerkers
Simone Woudstra (ynstekker souffleur), André Boersma (omballingen bijkomende zaken), Eelco de Hoog en Hendrik van der Zee yn gearwurking mei Party- en sealesintrum It Haske (ljocht en lûd licht geluid), Akke Knol, Rommy van der Bijl en Marina van Hofwegen  (grime), Casper van Zutphen (fotografie), Jan van der Werf, Jouke Aukes, Marten de Boer, Albert de Graaf, Hotse Siesling, Piet de Vreeze (dekor) en Benno Pen (skilderingen).


Foarstellings

De foarstellings fine plak op ‘e Jouwer yn Party- en Sealecentrum’t Haske.
De voorstellingen vinden plaats in Joure in het Party- en zalencentrum ’t Haske.
Sneon
zaterdag
18 november 20:00 Premjêre mei muzyk C’est la Vie
Première met live muziek van C’est la Vie.
Snein
zondag
19 november 15:00 “Ite mei de Krite”
Freed
vrijdag
24 november 20:00  
Sneon
zaterdag
25 november 20:00 Mei muzyk fan Ex Aequo
Met muziek van Ex Aequo

Ite mei de Krite
Op 19 novimber (matinee-foarstelling) is der wer Ite mei de Krite! Nei de foarstelling kin jim lekker neigenietsje mei in hearlik menu by Eet&Cafe it Tolhus op ‘e Jouwer. Foar 27,50 euro hawwe jo in hearlik spesjaal foar de Krite gearstald 3 gangen diner! Jo kinne jo opjaan fia: info@fryskekrite.nl.

Op 19 november (na de matinée-voorstelling) is er weer “Ite mei de Krite” in Eet&Café Het Tolhuis te Joure. Na de voorstelling kunt u aanschuiven voor een speciaal Krite menu. Voor 27,50 euro kunt u genieten van een heerlijk 3 gangen diner. U kunt u opgeven via: info@fryskekrite.nl.


Muzyk

Sa as jo wend binnen fan ús, ha wy wer fantastyske live muzyk op sneontejûn nei de foarststelling!
Zoals u bent gewend is er op zaterdagavond na de voorstelling live-muziek!

C’est la vie – 18 novimber
Dit ‘allround duo’ bestiet út Petra en René Soethout en bringt in breed repertoire. Net allinnich de Hollânske hits fan hjoed de dei, mar ek de pop, disko en rocknûmers út de jierren 60, 70, 80 en 90 komme foarby. Dit duo spilet wat it publyk graach hearre wol. Foar elkenien is der wat by!

Het allround duo C’est La Vie bestaat uit Petra en René Soethout en brengt een breed repertoire. Niet alleen de Hollandse hits van nu maar ook de pop, disco en rocknummers uit de jaren 60, 70, 80, 90 en heden komen voorbij! C’est La Vie past zich graag aan naar de wensen van het publiek, zodat iedereen aan zijn trekken komt.

 

Ex Aequo – 25 novimber

Net hindere troch slim trochfierde effisjinsje, fúzjes, fleksibel ynsetber persoanielsbelied, files, dûbele hypteken en oare hjoeddeiske ûngemakken, stampe de mannen fan Ex Aequo fan de iene feesttinte en hoarekagelegenheid nei de oare. Frisse, stevige, strakke, stampende Rock&Roll en Boogie yn in styl dy’t gjin mins wjerstean kin as min der ynris mei konfrontearre wurdt.It giet mei dizze band krekt as mei in goede whisky, dy’t pas nei jierren yn ‘e tonne smakket sa’t it heart: trochlibbe en foarme troch de jierren, allinne mar better wurden fan kwaliteit.

Niet gehinderd door ver doorgevoerde efficiëntie, fusies, flexibel inzetbaar personeelsbeleid, files, dubbele hypotheken en andere hedendaagse ongemakken stampen de mannen van Ex Aequo van de ene feesttent en horecagelegenheid naar de andere. Frisse, stevige, strakke Rock & Roll en Boogie in de stijl die geen mens kan weerstaan als men er eenmaal mee geconfronteerd wordt. Het gaat met deze band net als met een goede whiskey, die pas na jaren in de ton smaakt zoals hij hoort. Doorleefd en gevormd door de jaren, alleen maar beter geworden van kwaliteit.                

 


RESINSJE

De Fryske Krite De Jouwer spilet

De Kat yn de Kelder,  klucht fan Pol Anrys, yn it Frysk oerset troch Gurbe Dijkstra.
Fynfielende humor hat ‘De kat yn de Kelder’ net te bieden, hilaryske mominten, soms hast absurd, in bytsje sjenant sels, in hiele protte. It stik dat De Fryske Krite De Jouwer dizze hjerst bringt, stiet garant foar in jûn ûnkomplisearre plezier. Fan de earste oant en mei de lêste sêne sil sels de grutste soertoet laitsje moatte om dit Flodder-eftige ferhaal. De titel fan it stik is ûntliend oan it sprekwurd ‘De kat in de kelder metselen’, dat safolle betsjut as: immen litte op it plak dêr’t er kwea dien hat en noch mear kwea dwaan sil. It earste giet net op foar de hushâlding De Kat, mar it twadde wol. Man (De Kat), frou (De Hont), dochter en deminte beppe krije tydlik ûnderdak yn de kelder fan in majoar en syn soere, bazige suster. En lit no dy kelder grinzgje oan in bank: in útsochte gelegenheid fansels om ryk te wurden. Pol Anrys hat it gegeven sa útwurke, dat it in eins in echte klucht wurden is, hoewol’t de skriuwer sels fan miening is, dat troch it ferhaal dat ferteld wurdt en de spanning dy’t yn it stik sit, De kat yn de Kelder krekt efkes mear is as in klucht. Foaral oan ‘e ein folget de iene ûnferwachte kear de oare. Logysk binne se net, mar op it toaniel is alles mooglik. Anrys hat ryklik gebrûk makke fan krêftwurden en pikanteryen – it is hast reklame foar  ‘grinskrusend gedrach’. Blykber is soks nedich om it publyk laitsje te litten. Ek de gebrûklike persoansferwikseling ûntbrekt net. Licht oer de ‘top’ giet it stik yn it omtrôljen mei de deade beppe. Dat is minder ‘smaaklik’.

De Krite is de earste dy’t ‘De Kat yn de Kelder’ yn Fryslân – yn Nederlân sels — foar de fuotljochten bringt. Yn België wurdt it dit seizoen yn alle gefalle troch sa’n tweintich ferienings spile. Der sille grif mear folgje, want it wurk fan Anrys is ûnder Flaamsktaligen bysûnder populêr. It kin net oars of  ek hjir sille in protte toanielselskippen harren deroan weagje. De Krite hat mei de kar foar dit stik in oare wei ynslein: fan it serieuze toaniel nei in folslein ynhâldsleas, mar wol hiel fermaaklik ferhaal. Dêrmei wurdt it publyk dat ferdivedaasje siket seker temjitte kommen, mar oft it toaniel op in heger peil brocht wurdt, is in oare fraach.

It dekor is yn oerienstimming mei wat de auteur foarskreaun hat. It sjocht der – sa as altyd — hiel goed út, dat is de ploech dekorbouwers wol tabetroud. De rezjy is dien troch Sylvia Beintema. It hat har sûnder mis de nedige ynspanning koste om alles te krijen sa’t se it ha woe. In klucht skriuwe is ien, in klucht regissearje en spylje is twa. Der wurdt in protte frege fan benammen de timing. Sylvia Beintema is der treflik yn slagge om foarm en ‘ynhâld’ goed op inoar ôf te stimmen. In protte hinget fansels ôf fan de spilers. Meitsje dy der neat fan dan is elke klucht om de teannen by te kromjen. Nimmen sil de opfiering fan ‘De Kat yn de Kelder’ sa belibje. Mei sichtbere wille jouwe de spilers stal oan de ferskate types. Dat de ien dêr better yn slagget as de oar hoecht gjin betooch. In man as Nico de Lange (Felix de Kat) kin him hiel goed ynlibje en wit yn yntonaasje en gebeart  syn personaazje ta libben te bringen. Sietske Heeg – wat in stim! – hat as mem mear fysike útstrieling as har nochal eroatysk ynstelde dochter Kim. Net dat de lêste min spilet, perfoarst net. Foar har rap  útsprutsen monolooch healwei it twadde bedriuw hat Sonja Leenstra it iepen doekje  dûbel en dwers ferstinne. Bysûnder fermaaklik wie de wize dêr’t Akke Knol de rol fan beppe op fertolke. Neffens it skript moast Johan Platte, de majoar, laitsje as in hynder, mar dat gong dizze sa betûfte spiler – dy’t it fierder geweldich die — sa goed net ôf; it like noch it meast op it mekkerjen fan in geit. Mike Platte wie oertsjûgjend yn syn rol as de wat ûnbenullige frijer fan Kim. De suster fan de majoar (Margje Wierda), hie yn har uterlik eins mear fan in sloof as fan in bazich figuer. Bysûnder sterk wie se as bewusteleaze. Dat lêste komt miskien wat lytsachtsjend oer, mar dat is net de bedoeling: as in echte ‘lappenpop’ liet se har fan it toaniel ôf drage. Jan Kuipers (de ûntstopper) en Wiep Wiersma (de meiwurkster fan de sosjale tsjinst)  diene wat se moasten, mar harren rol wie sa koart, dat se net de gelegenheid hân ha om har te ûnderskieden. De oanwêzigens fan sawol de skriuwer as de oersetter joech oan dizze sfearfolle toanieljûn noch in ekstra aksint.

Einoardiel: in goede klucht, dy’t prachtich spile wurdt. Wat in ploech kin De Krite op de planken bringe.
Jim kinne der noch fan genietsje op 24 en 25 novimber, oanfang 20.00 oere, yn It Haske.
Warskôging: wa’t gjin sin hat om te laitsjen moat thúsbliuwe!

Sieger Bijsterveld


FOTO’S

Foto’s De kat yn de kelder