IMG_0123
IT LÊSTE NIJS
‘Fryske Krite wint Taal- en Kultuerpriis’

Lokwinske en in grut komplimint foar alle Krite-meiwurkers!

IMG_0123
BESJOCH ÚS NIJSTE TOANIELSTIK
‘De Himmelsters’

Grut is de skrik, as blykt dat Anita dea op it húske sit. Wat is der bard en wat moatte se no dwaan? En hoe kin it, dat gjinien har mist hat?

IMG_0123
BESJOCH ÚS LÊST SPILE TOANIELSTIK
‘De Frouljus Slachterij’

“Nea bang wêze foar manlju, froulju binne slimmer”. Dizze liifspreuk wurdt troch fjouwer froulju yn in lyts Frânsk doarpke op bysûndere wiize krêft bijsetten. As de slachter fan it doarp stjert..

Wolkom by Fryske Krite De Jouwer!

Fryske Krite De Jouwer is it brûske sintrum fan Frysk toaniel en kultuer yn it hert fan Joure. Wy binne in sprankeljende feriening dy’t him rjochtet op it behâld en de feardiging fan de rykdom fan de Fryske taal en tradysjes. Mei in passy foar it teater en in leafde foar keunst, bringe wy ferheljende ferhalen ta libben op it poadium, kreëarje wy bysûndere mominten en litte wy de Fryske kultuer bloeie. It toaniel is yn it bysûnder wichtich foar De Jouwer, omdat der twa kear yn it jier (maart en novimber) stikken spile wurde yn it Frysk.

By Fryske Krite De Jouwer is ús missy dúdlik: it fersterkjen fan de Fryske kultuer troch boeiende, hilaryske mar ek ûntroerende foarstellingen. Wy stimulearje jong en âld om harren talinten te ûntwikkeljen, harren stimme te litten hearre en te dûnsjen op de maat fan de Fryske mienskip.

As jo ek in leafhawwer binne fan it Frysk toaniel en keunst, dan binne jo wolkom by Fryske Krite De Jouwer! Slút jo oan by ús gemeintsje en ûntdek de magy fan de Fryske kultuer op it poadium fan De Jouwer. Wy sjogge dernei út om jo te ferwolkomjen!

Kaarten

Kom fluch ris lâns om in foarstelling by te wenjen!

Toanielstikken

Besjoch hjir de toanielstikken dy’t wy spile hawwe

Wurd ek lid!

Giest faker nei ús foarstellingen of bist noch mar krekt entûsjast? Wurd ek lid!

Fertale