IMG_0123
BESJOCH ÚS NIJSTE TOANIELSTIK
‘De Himmelsters’

Grut is de skrik, as blykt dat Anita dea op it húske sit. Wat is der bard en wat moatte se no dwaan? En hoe kin it, dat gjinien har mist hat?

IMG_0123
BESJOCH ÚS LÊST SPILE TOANIELSTIK
‘De Frouljus Slachterij’

“Nea bang wêze foar manlju, froulju binne slimmer”. Dizze liifspreuk wurdt troch fjouwer froulju yn in lyts Frânsk doarpke op bysûndere wiize krêft bijsetten. As de slachter fan it doarp stjert..

IMG_0123
STYPJE ÚS!
‘SponsorKliks & Fryske Krite De Jouwer’

Mei SponsorKliks kinst sels in finansjele bydrage leverje oan Fryske Krite De Jouwer, sûnder dat it dy in sint ekstra kostet!

Kaarten

Kom fluch ris lâns om in foarstelling by te wenjen!

Tonielstikken

Besjoch hjir de tonielstikken dy wy hawwe spile.

Wurd ek lid!

Giest faker nei ús foarstellingen of bist noch mar krekt entûsjast? Wurd ek lid!

Fertale