IMG_0123
BESJOCH ÚS NIJSTE TOANIELSTIK
‘De Himmelsters’

Grut is de skrik, as blykt dat Anita dea op it hûske sit. Wat is der bard en wat moatte se no dwaan? En hoe kin it, dat gjinien har mist hat?

IMG_0123
BESJOCH ÚS LÊST SPILE TOANIELSTIK
‘De Frouljus Slachterij’

“Nea bang wêze foar manlju, froulju binne slimmer”. Dizze liifspreuk wurdt troch fjouwer froulju yn in lyts Frânsk doarpke op bysûndere wiize krêft bijsetten. As de slachter fan it doarp stjert..

Nij by de Krite!

Meitsje kennis mei Irene Liemborg

Ik spylje dit jier foar it earst by de krite. Doe’t ik jonger wie ha ik toaniel spile by It Toanhûs, mar ûndertusken al jierren net mear op it toaniel stien.

LÊS MEAR

Vertalen