Huldige op de premjêrejûn

Margje Wierda en Boukje Hofma, beide 25 jier by Fryske Krite de Jouwer!

Huldige op de premjêrejûn fan ‘De Himmelsters’

9 maart 2024

Ofrûne sneon binne op de premjêrejûn fan ‘De Himmelsters’ spilers Boukje Hofma en bestjoerslid Margje Wierda huldige.

Beide froulju binne 25 jier aktyf by de Fryske Krite De Jouwer!

Lokwinske!

Fertale