Categorie: RESINSJE

  • RESINSJE: De Himmelsters

    RESINSJE: De Himmelsters

    RESINSJE: Fryske Krite De Jouwer fermakket prima mei de komeedzje ‘De Himmelsters’ Stichting Utjouwerij Frysk Toaniel (StUFT) bringt alle jierren in grut tal Frysktalige toanielstikken op de toanielmerk. Der wurdt in soad gebrûk fan makke. Sa koe it publyk út net allinnich De Jouwer, mar rûnom út de regio, by…

  • RESINSJE: Jouster froulju nimme heft yn hannen

    RESINSJE: Jouster froulju nimme heft yn hannen

    Lit de froulju by de Fryske Krite fan De Jouwer mar kuierje. Gie it earder dit jier oer in frou mei twa feinten, diskear giet it der noch folle mâler om wei yn it toanielstik De Frouljusslachterij. Fjouwer froulju nimme it heft letterlik en figuerlik yn hannen, as hja in slachterij oernimme.…

Fertale