De Himmelsters

Grut is de skrik, as blykt dat Anita dea op it húske sit. Wat is der bard en wat moatte se no dwaan?

Yn ‘De Himmelsters’ sjogge wy fjouwer froulju, dy’t op de ôfdeling Hûshâlding fan in middelgrutte ûnderwiisynstelling wurkje. Se komme nei de simmerfakânsje wer foar it earst op it wurk.

Gewoanwei binne se altyd mei syn fiven, mar ien fan harren, Anita, komt net opdaagjen. Grut is de skrik, as blykt dat Anita dea op it húske sit. Wat is der bard en wat moatte se no dwaan? En hoe kin it, dat gjinien har mist hat?

ReZJY

Anja Steegstra

útfierings

Sneon 9 maart – 20:00 oere
Snein 10 maart – 15:00 oere
Freed 15 maart – 20:00 oere
Sneon 16 maart – 20:00 oere

spilers

Petra Bernardus

Boukje Hofma

Akke Knol

Simone Woudstra

Baukje van der Zee

Bernard Atsma

Rein Leenstra

Fertale