Fergees nei maart, betelje yn novimber

Fryske Krite De Jouwer bied dy de kâns om fergees oanwêzich te wêzen by it premjêre stik ‘De Himmelsters’

Hoe wurket it?

As jo yn maart 2024 ús premjêrestik besykje en lid wurde fan de Krite, dan meie jo fergees nei ‘De Himmelsters’ en betelje jo pas foar it nije jier.

Dizze aksje is dus allinnich jildich foar besikers dy ‘t noch gjin lid binne.

De kontribúsje is op dit stuit 16 euro yn it jier, per persoan.
As jo lid wurden binne kinne jo yn ‘e takomst dat oanjaan by it reservearjen, beteljen oan ‘e doar is dan net mear nedich.

Ynteresse? Wurd dan gau lid!

Fertale