Kaarten foar net-leden kostje €10,00 op freed en snein. Op sneon ha we muzyk nei en kostje de kaarten €12,50. Bern oant 12 jier binne fergees, fan 12 oant 17 jier kinne se foar heal jild by de foarstelling wêze!

Online reservearje

Fia ûndersteand formulier kinne jo direkt online reservearje. Folje it hielendal yn en klik op ‘ferstjoer’. As it goed is komt der dan in melding dat it formulier goed ferstjoerd is. Jo kinne der dan fanút gean dat de kaarten foar jo klear lizze oan de seal. Jo krije hjir net mear in befêstiging fan!

Foarferkeap

De foarferkeap is op 6 maart yn de Miks fan 19.00 oant 20.00 oere.

Oan de seal
Op de jûn self salang der noch kaarten binne.


Kaarten voor niet-leden kosten op vrijdag en zondag €10,-. Op zaterdagen hebben we gezellige muzikale omlijsting na de voorstelling en kosten de kaarten €12,50.  Kinderen tot 12 jaar zijn gratis, van 12 tot en met 17 jaar kunnen ze voor half geld de voorstelling bijwonen!

Online reserveren
Via onderstaand formulier kunt u direct online reserveren. Vul het formulier helemaal in en klik op ‘ferstjoer’.  Als het goed is komt er dan een melding dat het formulier succesvol verzonden is. U kunt er dan vanuit gaan dat de kaarten voor u klaar liggen aan de zaal. U krijgt geen bevestiging via de mail.

Voorverkoop

De voorverkoop vindt plaats op 6 maart in de Miks van 19.00 tot 20.00 uur.

Aan de zaal
Op de avond zelf zolang er nog kaarten beschikbaar zijn.