kaarten

Fia ûndersteand formulier kinne jo direkt online reservearje. Oan de seal kaarten helje? Op de jûn sels salang der noch kaarten binne!

De Himmelsters

Yn ‘De Himmelsters’ sjogge wy fjouwer froulju, dy’t op de ôfdeling Hûshâlding van in middelgrutte ûnderwiisynstelling wurkje. Se komme mei de simmerfakânsje wer foar it earst op it wurk. Gewoarnwei binne se altyd mei syn fiven, mar ien fan harren, Anita, komt net opdaagjen. Grut is de skrik, as blykt dat Anita dea op it hûske sit. Wat is der bard en wat moatte se no dwaan? En hoe kin it, dat gjinien har mist hat?

Fragen oer jo reservearing?

Stjoer ús gerêst in e-mail, wy komme der dan sa gau mooglik op werom!

Reservearje

Freed en snein: €12,50 / Sneon: €15,00


Sneons

muzyk

om

feestelik

ôf te slúten

oant 12 jier

fergees

12 oant ‘e mei 17

heal jild

Fertale