De Jouwer | Maart 2022, twa jier letter, de maatregels yn ferbân mei de Covid-19 pandemy binne ferdwûn. De Fryske kultuersektor is wer op in soad fronten aktyf. Fuortendaliks wie der freedtejûn op é Jouwer in Fryske wrâldpremjêre te belibjen. De Fryske Krite hie de kar makke om de komeedzje Griener gers oer it fuotljocht te bringen yn brûsplak ‘t Haske