Fryske Krite De Jouwer hat in entûsjast en aktyf bestjoer besteande ut de folgjende minsken. 

Fryske Krite Joure heeft een enthousiast en actief bestuur bestaande uit de volgende mensen.

Pieter Jan Meijer (foarsitter)

Margje Wierda (skriuwster)

Trea Post (ponghâldster)

Nico de Lange (kommunikaasje)

Mattie Bersgma (kontakt mei spilers)

Ingeborg Huisman (stipers)

Grytsje Altenburg (stipers)

Vertalen