Fryske Krite De Jouwer hat in entûsjast en aktyf bestjoer besteande ut de folgjende minsken. 

?? Fryske Krite Joure heeft een enthousiast en actief bestuur bestaande uit de volgende mensen.

Sjoerd IJbema
Foarsitter (voorzitter)
Simone Woudstra
Ponghâlder (penningmeester)
Renate Zeldenthuis
Ferlotting en attinsjes (verloting en attenties)
Klaasje de Lange
Media en kommunikaasje (media en communicatie)
Ingeborg Huisman
Kaartferkeap (Kaartverkoop)
Janny Rispens
Skriuwster (Secretaris)
Margje de With
Kontakt Spilers (Contactpersoon spelers)