Fryske Krite De Jouwer hat in entûsjast en aktyf bestjoer besteande ut de folgjende minsken. 

Fryske Krite Joure heeft een enthousiast en actief bestuur bestaande uit de volgende mensen.

Sjoerd IJbema (foarsitter)

Margje Wierda (skriuwster)

Simone Woudstra (ponghâldster, mar ôftredend)

Nico de Lange (kommunikaasje)

Mattie Bersgma (kontakt mei spilers)

Ingeborg Huisman (stipers)

Grytsje Altenburg (stipers)