Moetsje ús spilers! De Fryske Krite hat in moaie ploech akteurs dy’t yn novimber of yn maart en soms yn beide tonielstikken fan it seizoen meispylje. Hawwe jo ek ynteresse om in kear mei te dwaan oan in stik fan de Fryske Krite? Nim dan foaral efkes kontakt op mei it bestjoer.

?? Ontmoet onze acteurs! De Fryske Krite heeft een leuke ploeg acteurs die in november of in maart en soms in beide toneelstukken van het seizoen meespelen. Heeft u interesse om ook een keer mee te doen aan een stuk van de Fryske Krite? Neem dan vooral even contact op met het bestuur.

Sjoerd IJbema
nov 2016: Lamelos
Bernard Atsma
2017: Pleinfrees
Mattie Bergsma
2017: Pleinfrees
Janetta Zijlstra
2017: Pleinfrees
Johan Zijlstra
2017: Pleinfrees
Sietske Heeg
nov 2019: Fjochtsje om leafde
Siebe Huitema
2017: Pleinfrees
Akke Knol
nov 2017: De kat yn de kelder
Mike Platte
nov 2019: Fjochtsje om leafde
Boukje Hofma
2016: Lamelos
Sonja Leenstra
nov 2017: De kat yn de kelder
Johan Platte
nov 2019: Fjochtsje om leafde
Wiep Wiersma
nov 2017: De kat yn de kelder
Margje Wierda
nov 2017: De kat yn de kelder
Nico de Lange
nov 2019: Fjochtsje om leafde
Petra Bernardus
nov 2019: Fjochtsje om leafde