Moetsje ús spilers! De Fryske Krite hat in moaie ploech akteurs dy’t yn novimber of yn maart en soms yn beide tonielstikken fan it seizoen meispylje. Hawwe jo ek ynteresse om in kear mei te dwaan oan in stik fan de Fryske Krite? Nim dan foaral efkes kontakt op mei it bestjoer.

Ontmoet onze acteurs! De Fryske Krite heeft een leuke ploeg acteurs die in november of in maart en soms in beide toneelstukken van het seizoen meespelen. Heeft u interesse om ook een keer mee te doen aan een stuk van de Fryske Krite? Neem dan vooral even contact op met het bestuur.