Privacy-ferklearring Fryske Krite De Jouwer

Mei of sûnder jo witten diele jo persoansgegevens mei ús. Wy fine it wichtich om ferstannich mei dizze gegevens om te gean. Dêrom dogge wy yn dizze ferklearring út de doeken hoe’t wy mei jo gegevens omgean en hokfoar rjochten jo hawwe.

Lidmaatskip
Foar jo lidmaatskip en ús administraasje brûke wy jo foarnamme of -letter, achternamme, adres, tillefoannûmer, emailadres en rekkennûmer. As jo lid ôf wurde, sille wy jo gegevens sa gau as mooglik ferwiderje, mar yn alle gefallen binnen 6 moanne.

Social media
It kin wêze dat jo namme brûkt wurdt op ús webstek en op social media lykas Facebook. Ek kinne dêr foto’s en/of filmkes op pleatst wurde wêr’t jo opstean. As jo dat net wolle, kinne jo dat oanjaan fia ûndersteand emailadres. Wy sille dit dan sa gau as mooglik oanpasse.

Befeiliging personoansgegevens
Wy sille jo gegevens net sûnder jo tastimming oan tredden  trochjaan as dat net nedich is foar de oerienkomst dy’t jo hawwe mei ús feriening.
Jo hawwe it rjocht om de feriening te freegjen om ynsage  yn jo persoansgegevens en om jo gegevens oan te foljen, ferwiderjen of ôf te skermjen.
Wy sille derfoar soargje dat allinne de needsaaklike minsken tagong hawwe ta jo gegevens, dat dizze tagong ôfskerme is en dat ús feilichheidsmaatregels geregeldwei kontrolearre wurde.

Minderjierrigen
Minderjierrigen moatte eksplisyt tastimming ha fan harren âlden of foochd om lid te wurden.

Links nei oare websiden
It kin wêze dat der op dizze webstek links steane nei oare websiden. Dizze ferklearring jildt allinne foar ús webstek. Oaren hantearje harren eigen privacybelied.

Fragen
Hawwe jo nei oanlieding fan dizze ferklearring fragen, stel dy dan gerêst fia de mail oan: info@fryskekrite.nl

 

Privacyverklaring Fryske Krite De Jouwer

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt. Daarom leggen wij in deze verklaring uit hoe wij met uw gegeve-
Voor uw lidmaatschap en onze administratie gebruiken wij uw voornaam of –letter, achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer. Als u uw lidmaatschap opzegt, zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 maanden, uw gegevens verwijderen.

Social media
Het kan zijn dat uw naam wordt genoemd op onze website of op social media als Facebook. Ook kunnen er foto’s en/of filmpjes worden geplaatst waar u op staat.  Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dat doorgeven via onderstaan emailadres. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk aanpassen.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan derden zolang dat niet noodzakelijk is voor de overeenkomst die u heeft met onze vereniging.
U heeft het recht om de vereniging te vragen om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens aan te vullen, verwijderen of af te schermen.
Wij zullen ervoor zorgen dat alleen de noodzakelijke mensen toegang hebben tot uw gegevens, dat deze toegang is afgeschermd en dat onze veligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Om lid te worden hebben minderjarigen expliciet toestemming nodig van ouder(s) of voogd.

Links naar anders websites
Er kunnen links naar andere websites op onze website staan. Deze verklaring geldt alleen voor onze eigen website. Anderen hebben hun eigen privacybeleid.

Vragen
Indien u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen heeft, kunt u die stellen via de mail aan: info@fryskekrite.nl

Fertale