Stipers sponsoren

Wy kinne altyd noch wol wat help brûke. Fansels besykje wy jo bedriuw maksimaal foar it fuotljocht te bringen troch ûnder oaren in Powerpoint-presintaasje mei jo logo of foto by de foarstellingen, jo logo yn ús nijsbrieven, op ús webside en yn de programma’s dy’t by eltse foarstelling op tafel lizze. Stipers krije boppedat foar eltse produksje frijkaarten en ekstra kaarten foar de helte fan de priis!

Wij kunnen altijd nog wel wat hulp gebruiken. Natuurlijk proberen wij uw bedrijf maximaal onder de aandacht te brengen door o.a. een Powerpoint-presentatie met uw logo of foto bij de voorstellingen, uw logo in onze nieuwsbrieven, op onze website en in de programma’s die bij elke voorstelling op tafel liggen. Sponsoren krijgen daarnaast ook voor elke productie vrijkaarten en extra kaarten voor de helft van de prijs!

Dizze bedriuwen binne no ús stipers:
deze bedrijven zijn momenteel onze sponsoren