Op 11, 12, 17 en 18 maart 2017 spilet de Fryske Krite “Pleinfrees”, in stik fan Alan Ayckbourn.

Pleinfrees is in hertferskuorrend blijspul oer seis minsken, dy’t op syk binne nei kontakt en leafde. Se wrakselje har troch it deistige libben: binne op ‘e syk nei in hûs yn de stêd, dêr’t sels in biezemkast net te beteljen is, sitte yn de kroech mei as inkeld selskip de barman of in glês bier. Of se wachtsje foar de safolste kear op in blind-date. En as se thúskomme, wachtet dêr allinnich de televyzje en in miel út de magnetron of in heit, dy’t syn iten troch de keamer smyt en de fersoarchster útsegenet. Alle rolfigueren hawwe har eigen libben, mar op ferskate mominten kruse dy libbens inoar en dochs libje se by elkoar del. Yn in grut tal werkenbere situaasjes komt in wrâld fan iensumens, misbegryp en teloarstelling oan it ljocht.

?? Pleinvrees is een hartverscheurend blijspel over zes mensen die op zoek zijn naar contact en liefde. Ze worstelen zich door het dagelijkse leven; op zoek naar een huis in een stad waar zelfs een bezemkast niet te betalen is, zittend in de kroeg met als enige gezelschap de barman of een glas bier of voor de zoveelste keer wachtend op een blind-date. En als ze thuiskomen, wacht alleen de televisie en een magnetronmaaltijd, of een vader die zijn eten door de kamer smijt en zijn verzorger uitscheldt. Alle figuren hebben hun eigen leven en hoewel hun leven op verschillende momenten kruisen met elkaar, leven ze toch langs elkaar heen. In een groot aantal herkenbare situaties komt de wereld van eenzaamheid, misverstanden en teleurstelling aan het licht.

Rezjy regie
Tineke Nicolai 

Spilers spelers
Bernard Atsma, Mattie Bergsma, Sietske Heeg, Siebe Huitema, Janetta Zijlstra en Johan Zijlstra

Oare meiwurkers overige medewerkers
Klaas Jelsma (ynstekker souffleur), André Boersma (omballingen bijkomende zaken), Eelco de Hoog en Hendrik van der Zee yn gearwurking mei Party- en Zalencentrum It Haske (ljocht en lûd geluid en licht), Akke Knol, Rommy van der Bijl, Marina van Hofwegen en Magdalena de Jong (grime), Casper van Zutphen (fotografy), Jan van der Werf, Jouke Aukes, Marten de Boer, Albert de Graaf, Benno Pen, Hotse Siesling en Piet de Vreeze (dekor).


FOARSTELLINGEN

De foarstellings fine plak op ‘e Jouwer yn Party- en Sealecentrum’t Haske.
De voorstellingen vinden plaats in Joure in het Party- en zalencentrum ‘t Haske.
Sneon
zaterdag
11 maart 20:00 premjêre mei muzyk fan Bobline
première met live muziek van Bobline
Snein
zondag
12 maart 15:00 “Ite mei de Krite”
Freed
vrijdag
17 maart 20:00  
Sneon
zaterdag
18 maart 20:00 Mei muzyk fan C’est la vie
met muziek van C’est la vie

Ite mei de Krite

Op 12 maart (matinee-foarstelling) is der wer Ite mei de Krite! Nei de foarstelling kin jim lekker nei genietsje mei in hearlik menu by Eet&Cafe it Tolhus op ‘e Jouwer. Foar 25 euro hawwe jo in hearlik spesjaal foar de Krite gearstald 3 gangen diner! Jo kinne jo opjaan fia: info@fryskekrite.nl.

Op 12 maart (na de matinée-voorstelling) is er weer “Ite met de Krite” in Eet&Café Het Tolhuis te Joure. Na de voorstelling kunt u aanschuiven voor een speciaal Krite menu. Voor 25 euro kunt u genieten van een heerlijk 3 gangen diner. U kunt u opgeven via: info@fryskekrite.nl.


MUZYK

Sa as jo wend binnen fan ús, ha wy wer fantastyske live muzyk op sneontejûn nei de foarststelling!
Zoals u bent gewend is er op zaterdagavond na de voorstelling live-muziek!

Bobline – 11 maart
As semy-profesjoneel muzikant treedt Bob Oukes al wer sa’n 19 jier op ûnder de namme One-man band Bobline. Mei syn ferskaat oan muzykstijlen makket hy fan elke brulloft of oar feest in tige slagge jûn. It repertoire bestiet út eftergrûnmuzyk, jierren ’60, ’70 en ’80, hits fan hjoed de dei, feestmuzyk, dûnsmuzyk ensafuorthinne.

Als semiprofessioneel muzikant treedt Bob Oukes al weer zo’n 19 jaar op onder de naam one-man band BobLine. Met zijn grote diversiteit aan verschillende muziekstylen maakt hij van iedere bruiloft of party een zeer geslaagde avond. Het repertoire bestaat uit achtergrondmuziek, jaren ’60 -’70 en ’80, hedendaagse hits, feestmuziek, dansmuziek, etc.

C’est la vie – 18 maart
Dit ‘allround duo’ bestiet út Petra en René Soethout en bringt in breed repertoire. Net allinnich de Hollânske hits fan hjoed de dei, mar ek de pop, disko en rocknûmers út de jierren 60, 70, 80 en 90 komme foarby. Dit duo spilet wat it publyk graach hearre wol. Foar elkenien is der wat by!

Het allround duo C’est La Vie bestaat uit Petra en René Soethout en brengt een breed repertoire. Niet alleen de Hollandse hits van nu maar ook de pop, disco en rocknummers uit de jaren 60, 70, 80, 90 en heden komen voorbij! C’est La Vie past zich graag aan naar de wensen van het publiek, zodat iedereen aan zijn trekken komt.


RESINSJE

Jouster Courant, 15-03-2017, Sieger Bijsterveld


FOTO’S

Klik hier

Fertale