Mei dit stik gean we werom yn de tiid, nei de jierren 80. Doe der noch gjin mobiels wiene, de klean noch skouderfulling hie en “hokke” noch net gewoan.

It stik “Privee foar twa”spilet har ôf yn de flat fan Hetty. Hetty is in gewoane frou, mei eigensinniche opfettingen oer it houlik en trou. Har frijers betelje de hier fan har flat, mar sy meie elkoar net moetsje. Dat rint al jierren nei tefredenhied As Hetty har suster unferwachts op besite komt rekket it wankele lykwicht yn de war. Hetty moat er, mei help fan har suster en har drankferslaafde man, foar soargje dat de ferhalen fan de beide manlju tsjinoer harren eigen froulju kloppe. As de froulju sels by Hetty op besite komme en in ferklearing easkje, rint alles yn it hûnderd. Of dochs net.

Rezjy regie

Sylvia Beintema

Ynstekster souffleuse

Petra Bernardus

Spilers spelers
Sietske Heeg, Boukje Hofma, Margje Wierda, Wiep Ringnalda, Rein Leenstra, Bernard Atsma en Roelof Klos.

Útfierings uitvoeringen

Sneon 11 maart 20:00 oere (mei muzyk fan Plus Us)
Snein 12 maart Matinee 15:00 oere
Freed 17 maart 20:00 oere
Sneon 18 maart 20:00 oere (mei muzyk fan Samar)

Online kaarten bestelle? Klik hjir!
de Resinsje “Privee foar twa” lêze? Klik hjir!
Vertalen