oersjoch toanielstikken

Troch de jierren hawwe wy prachtige stikken spylje kinnen, sjoch hjirûnder it oersjoch. Benijd nei ús plande útfieringen? Sjoch it programma!

Fryske Krite De Jouwer hat troch de jierren hinne in rike tradysje fan boeiende en ferdivedaasje-rike toanielstikken op it poadium brocht. Fan klassikers ta moderne stikken, har repertoire sprekt in breed publyk oan en hat hieltyd in bysûndere draai.

De krite hâldt de tradysje fan Frysk toaniel libben en florearjend. Mei harren talint en passy foar it ferhaal bringe se tiidleaze stikken op it poadium, dy’t it hert fan it publyk rake en harren ûnderdompelje yn in wrâld fan ferbylding en emoasje.

Maart, 2024

De Himmelsters

Yn ‘De Himmelsters’ sjogge wy fjouwer froulju, dy’t op de ôfdeling Hûshâlding fan in middelgrutte ûnderwiisynstelling wurkje.

Se komme nei de simmerfakânsje wer foar it earst op it wurk. 
Gewoanwei binne se altyd mei syn fiven, mar ien fan harren, Anita, komt net opdaagjen. Grut is de skrik, as blykt dat Anita dea op it húske sit. Wat is der bard en wat moatte se no dwaan? En hoe kin it, dat gjinien har mist hat?

Sjênre: Komeedzje
Rezjy: Anja Steegstra
Auteur: Marcel Kragt
Fryske oersetting: Anja Steegstra

FOTO’S
RESINSJE

Novimber, 2023

De Frouljus Slachterij

“Nea bang wêze foar manlju, froulju binne slimmer”.

Dizze liifspreuk wurdt troch fjouwer froulju yn in lyts Frânsk doarpke op bysûndere wiize krêft bijsetten. As de slachter fan it doarp stjert, nimme syn dochter en har ivich eameljende man de saak oer. Dit is it begjin fan in rige dramatyske foarfallen, lugubere incidenten en romantyske misferstannen dy’t libben yn it doarpke foargoed feroarje sille.

Sjênre: Komeedzje
Rezjy: Marc van der Veen
Auteur: Ilja Gort
Fryske oersetting: Anja Steegstra

FOTO’S
RESINSJE

Maart, 2023

Privee Foar Twa

Sy is de minneres fan twa manlju, dy’t elkoar net kenne, wylst har man in misdiediger is yn Súd Amearika. Dan komt har suster útfanhûs en ien fan de manlju ferstûket it ankel, wêrtroch beide manlju tagelyk oanwêzich binne en de leagens elkenien om de earen fleane

Sjênre: Blijspul
Rezjy: Sylvia Beintema
Auteur:
John Chapman en Dave Freeman
Fryske oersetting: Baukje Stavinga

Novimber, 2022

Inkele Reis

In thriller-skriuwster en har suster sjogge in inkele reis nei in tehûs as it slimste wat harren oerkomme kin en se wolle it proses fan ôftakeling koste wat kost foarkomme. Se skeakelje in sinistere man yn om se te helpen by harren lêste winsk, mar sa gau at de man by harren oer de flier is ûntstiet der in opienfolging fan frjemde gebeurtenissen dy’t gjinien foar mooglik holden hie. Alles blykt hieltyd wer oars te wêzen as dat tocht waard en hoe’t it ôfrint is oant de lêste side ta net te foarsizzen.

Sjênre: Komyske-Thriller
Rezjy: Gurbe Dijkstra
Auteur:
Lex Passchier
Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra

Maart, 2022

Griener Gers

Mark en Esther wenje neist Erik en Juliëtte. Njonken dat de fjouwer buorlju fan inoar binne, is der yn de rin fan de tiid ek in freonskip ûntstien. Se komme geregeld by inoar oer de flier. Ek al liket de freonskip hecht, ûnderhûds spilet ôfgeunst dochs in wichtige rol. Under in itentsje by Erik en Juliëtte thús, skept Erik frijwat op oer djoere auto’s en fakânsjes nei lúkse oarden. Mark wol net foar him ûnder dwaan. En sa bedarje Mark en Esther troch Mark syn opskepperij in wike “op fakânsje” by harren thús yn de kelder… In komeedzje oer dat it gers oan de oare kant altyd griener liket…

Sjênre: Komeedzje
Rezjy: Sylvia Beintema
Auteur:
Anja Steegstra

Novimber, 2021

Fantasten en Stjonksyskes

Moarns, nei de jierlikse útfiering fan it muzykkorps, wurde trije manlju wekker mei in swiere holle, omdat se oant betiid yn de moarn stevich sitten ha te sûpen. Se ha suver in black-out en witte amper mear wat foar of achter is. Kees Broekstra hat him sels yn de timmersaak deljûn omdat er net by de frou op bêd doarst te krûpen. Soan Frank wurdt troch mem Selma fan ‘t bêd reage en plysjeman Johan wurdt troch syn frou Rita achternei sitten, se is poerlilk omdat er fannacht net thús west hat. Hoe moat soks ôfrinne…?

Sjênre: Klucht
Rezjy: Gurbe Dijkstra
Auteur:
Bernd Gombold
Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra

Maart, 2020

Ferjitlikens

Antoin wurdt stadichoan in bytsje ferjitachtich. Hy giet in pear dagen nei it strânhûs fan syn eksfrou Sarah. Syn dochter Iris hat him mist op ‘e saak en siket him. As sy tegearre op it strân binne, komme syn beide eksfroulju Sarah en Debora nei it strânhûs om harren soarch oer syn begjinnende demintes te besprekken en de soarch foar de takomst te regeljen. Dat fjouwertal mei in ferline mei-inoar, en harren eksplosive karakters, soarget foar it noadige fjoerwurk.

Annulearre fanwegen Corona

Novimber, 2019

Fjochtsje om Leafde

Gigi en Hugo wiene earder troud en beide grutte stjerren op it toaniel. Nei dat Hugo in slipperke makke hat binne se skieden en ha se elkoar in hiel skoft net sjoen, lit stean mei elkoar praat. No wol in produsint se beide brûke yn in nij stik, mar it falt net ta om Gigi en Hugo safier te krijen. It slagget al om se oan it repetearjen te krijen, mar dat giet net fansels. De iene nei de oare rint út de repetysjeromte wei omdat er de oare net útstean kin. By eintsjebeslút slagget it al en dan blike Gigi en Hugo it mear iens te wêzen as de regisseur en de produsint. De foarstelling wurdt in foltreffer.

Sjênre: Komeedzje
Rezjy: Gurbe Dijkstra
Auteur:
Josiane Bolasko
Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra

Maart, 2019

Leave Minsken

Leave minsken giet oer Dree ( in heal jier fan de drank ôf) en Ietsje (eks heroïneferslaafde): twa dakleazen dy’t besykje sille om ‘normaal’ te libjen yn de harren tawiisde flat. Dat falt net ta. Ietsje in skriemerich type dy’t eins allinnich it goede wol, wrakselt mei de opsternate buien fan de eins sa sêfte Dree. It binne helpleaze sielen.

Sjênre: Komyske Skriller
Rezjy: Tineke Nicolai
Auteur:
Maria Goos
Fryske oersetting: Tryntsje van der Zee

Novimber, 2018

Fêstrûn

Fjouwer freondinnen binne ûnderweis foar in jûntsje fuort en in lang wykein der achteroan.
Se toere, mei in tas fol kofje en broadsjes, troch de Fryske bosken, oant se fêst komme te sitten op in drekkich boskpaad.. Se klopje oan by in hûske dat der wat ferlitten útsjocht. Se tinke earst noch dat it in fakânsjehúske is, mar der blykt in boer te wenjen.

At se freegje oft se de nachtoer bliuwe meie, stjoert de boer harren de neare nacht wer yn. Mar se litte it der net by sitte en de boer draait by. Hy sil yn de skuorre sliepe, dan kinne de froulju de keamer brûke om harren del te jaan. Yn harren nijsgjirrigens begjinne de froulju troch it hûs te strunen, mar wat se dan fine..

Wat in gesellich wykein wurde soe, draait út op in nachtmerje! Mar froulju binne tûk…

Sjênre: Komyske Skriller
Rezjy: Sylvia Beintema
Auteur:
Mary Bakker-Schoon
Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra

Maart, 2018

Op ‘e Camping

Trije stikken op ien en itselde plak, nammentlik op in camping.

Op in camping treffe jo elkoar, nije minsken, bekende minsken of miskien wol minsken dy’t jo eins hielendal net treffe wolle.

Yn “It iten is klear” wachtet in frou op har nije freon dy’t se fia in datingbureau moete hat en eins wol better kennnen leare wol. Oft it har slagget om de deistige beslommeringen los te litten en har ûnsekerheden te oerwinnen foardat de nije freon komt? Libje mei har mei yn it stik dat Ytsje Hettinga skreaun hat.

Yn  “It priisknyn” binne Anton en Terry op fakânsje yn harren caravan op in moaie lytse buorkerij camping. It knyn fan Terry’s broer hawwe se neinaam, want der wie noch wol in plakje foar him op de buorkerij-camping. Terry hat in ferrassing foar Anton yn petto, mar as broerleaf Harry dan delkomt op de camping mei ge-wel-dich nijs oer it knyn Karolus, binne de rapen gear! Hielendal wannear’t Omrop Fryslân ek beslút om del te kommen… as dat mar goed ôfrint!
In echte klucht fan Dick van Maasland dy’t oerset is troch Gerda van der Wijk.

Ek Durk en Antsje sitte tegearre op de camping, yn it jier 1968, sy binne nammentlik de earste minsken dy’t in tinte hiere op in camping!
Soks mei yn de krante fansels, mei foto! Durk is der allinne net alhiel gerêst op dat er mei Antsje op de camping sit, it binne roerige tiden en wa kinne jo hjoed-de-dei yn de sechtiger jierren noch betrouwe..? Âld nijs dy’t de takomst feroarje sil yn it stik fan Karin Idzenga, ‘Robert F Kennedy is fermoarde en myn soan teelt wiet achter de seedyk by Peazens‘.

Sjênre: Trije ienakters
Rezjy: Jelmar Hoekstra/Liesbeth Welling
Auteur:
Ytsje Hettinga/Karin Idzenga/Dick Maasland
Fryske oersetting: Gerda van der Wijk

Novimber, 2017

De Kat Yn De Kelder

Majoar Evarist Tanghe lit, alhiel tsjin it sin fan syn ‘ soere’ suster Serafine, it kânsearme húshâlding De Kat tydlik yn de kelder fan syn hearehûs wenje, dy’t wachtsje op it tawizen fan in sosjale hierwenning. Ynearsten hat de famylje De Kat neat mei de kelder, mar dat slacht al rillegau om as se der achter komme dat se neist de bank komme te wenjen. Feliks sjocht de kâns op de ‘jackpot’ wol sitten en hy beslút fan út de kelder in tunnel nei de bank te graven. It wurdt uteraard in nuodlike ûndernimming, omdat se de tunnel grave moatte sûnder dat de Majoar of syn suster dit merke. Wêr moatte se bygelyks mei de modder hinne dy ‘t by it graven frijkomt. Hoe ferbergje se de yngong fan de tunnel as se besite krije? Hoe maskearje se de herje dy ‘t de drilboar makket? Uteraard levert dit hilaryske situaasjes op, ek al omdat blykt dat beppe sa no en dan ferrassend út ‘e hoeke komt. Kim wurdt fereale op Sven, dy ‘t te pas en te ûnpas yn de kelder opdûkt. Kim liket de Majoar gâns op te winen, Serafine om de kat dy ‘t samar weiwurden is, en der komt in drumstel oan te pas om de herje fan de drilboar te oerstimmen. Uteinlik lykje se te slagjen yn de opset. Dan fynt Serafine de tunnel en de de deade kat en se moatte har opslute. Madeleine lit it leven yn de kelder en dan sitte se dus ek noch mei in lyk dat se nergens kwyt kinne. En wat as Sven twivelt tusken syn leafde foar Kim en it rjochte paad? De Majoar blykt úteinlik mei in grutte ferrassing út de hoeke te kommen.


Sjênre: Tragy Komeedzje
Rezjy: Sylvia Beintema
Auteur:
Pol Anrys
Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra

Maart, 2017

Pleinfrees

Pleinfrees is in hertferskuorrend blijspul oer seis minsken, dy’t op syk binne nei kontakt en leafde. Se wrakselje har troch it deistige libben: binne op ‘e syk nei in hûs yn de stêd, dêr’t sels in biezemkast net te beteljen is, sitte yn de kroech mei as inkeld selskip de barman of in glês bier. Of se wachtsje foar de safolste kear op in blind-date. En as se thúskomme, wachtet dêr allinnich de televyzje en in miel út de magnetron of in heit, dy’t syn iten troch de keamer smyt en de fersoarchster útsegenet. Alle rolfigueren hawwe har eigen libben, mar op ferskate mominten kruse dy libbens inoar en dochs libje se by elkoar del. Yn in grut tal werkenbere situaasjes komt in wrâld fan iensumens, misbegryp en teloarstelling oan it ljocht.

Sjênre: Blijspul
Rezjy: Tineke Nicolai
Auteur:
Alan Ayckbourn
Fryske oersetting: Baukje Stavinga

Novimber, 2016

Lamelos

Yn psychiatryske klinyk Lamelos wenje fiif pasjinten: de Majoar, Beppy, Fats, Dr. Doolittle en Mefrou de Haas. Wylst de direktrise har benammen dwaande hâldt mei jildsaken, soarget Suster Tialde der foar dat de pasjinten harren pillen krije en fersoarget de stazjêre de kreative terapy. Wannear’t de pasjinten te hearren krije dat Lamelos har doarren slute sil, komme se mei in lumineus plan.

Sjênre: Blijspul
Rezjy: Elske Roorda
Auteur: ynspirearre op de tillevyzje-searje ‘Loenatik’. 

Fryske oersetting: Tjerk Kooistra

Maart, 2016

Amateurs!

Sân akteurs krûpe yn de hûd fan de spilers fan “Toanielploech It Heideblomke”. De toanielploech mei einlings repetearje yn de grutte seal fan de Kompenije! Om it nivo omheech te heljen, ha se foar dizze foarstelling in profesjonele regisseur ynhierd. De sfear wurdt oanienwei nerveuzer, der is net folle tiid mear oant de premjêre, de regisseur wurdt ûngeduldiger, kostúms binne net ôf, der is djin dekor en wa docht no eins presys wat? En wa sit der hieltyd mei it ljocht om te kloatsekjen, komt Joop noch en wa docht it no wol of net mei de regisseur?

Allegear fragen dêr’t noch in antwurd op komme moat, foar de jûn fan de premjêre……

Sjênre: Blijspul
Rezjy: Sylvia Beintema
Auteur:
Wanne de Wijn
Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra

Novimber, 2015

De Comeback Fan De Sunshine Boys

n eks-vaudeville-team, Louis van Os en Willy Bogaard libje al jierren op foet fan oarloch mei-inoar, ek al ha se tegearre 43 jier oanien sketskes dien foar de radio. As in televyzje-stasjon in retrospektive meitsje wol oer de revu’s fan eartiids, wurdt harren frege om tegearre nochris wer de ferneamde “dokterskets” te dwaan. Willy Bogaard hâldt him de lêste tiid dwaande mei it ynsprekken fan reklameboadskippen en Louis van Os docht it noflik kalm-oan op syn âlde dei. Der moat dan ek fan alle kanten gâns op’e hearen ynpraat wurde om harren ta gearwurkjen te krijen. Lang om let slagget dat al, mar dan komme ek âld sear en skeel wer boppe.

Sjênre: Komeedzje
Rezjy: Elske Roorda
Auteur: Neil Simon
Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra

Maart, 2015

De Tiid Fan Myn Libben

Gerard is de gasthear op in feestmiel ter eare fan de jierdei fan syn frou Laura. De soannen en harren partners binne ek fan de partij. De sloppe en hitsige Willem, dy’t yn in houlikskrisis sitten hat en de artistyk oanleine Joost mei syn punk kapsterke. Heit, mem en soannen mei de partners, ze ha allegearre ien mienskiplik ding: se slokke allegearre harren geloksmominten troch sûnder te priuwen. It ferhaal springt fan hjoed de dei hinne en wer nei it ferline.

Sjênre: Komeedzje
Rezjy: Freddy Reijenga
Auteur: Alan Ayckman
Fryske oersetting: Baukje Stavinga

Novimber, 2014

Fuort Mei De Leafde!

Sjênre: Komeedzje
Rezjy: Elske Roorda
Auteur: Noël Coward
Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra

Maart, 2014

Ik Wol Libje

eins tuike oan dwaan moat, beslút er werom te gean nei syn bertedoarp yn it noarden fan Sweden. Hy set him yn it âlde skoalgebou nei wenjen.

Om’t Daniël ûnder in artystenamme weromkomt, ken gjinien him werom as dat sa bot narre jonkje fan eartiids. Yn it doarp wurdt hy wol gauris konfrontearre mei bylden en oantinkens út syn bernetiid. Iverich besiket er syn eigen plakje te finen yn de lytse mienskip.

Daniël wurdt troch Arne, in lokale middenstanner, frege oft er komme wol om nei it doarpskoar te harkjen. Dêrnei lit er him oerhelje om harren dirigint te wurden.

Wylst Daniel besiket troch stimekspresje elkenien in plak yn it koar fine te litten, makket syn wurkwize in soad los ûnder de doarpslju: oergeunst, leafde en in sykjen nei wêr’t eltsenien no eins wier foar stiet.

Daniël weeft ôf mei de spoeken út syn ferline en it koar stiicht ûnder syn besieljende lieding boppe himsels út. Se wurde talitten ta in grutte ynternasjonale sjongwedstriid: “Let the People Sing” yn Eastenryk. Op ‘e dei fan de opfiering wurdt Daniël lykwols ynienen mist: hy krijt it op ‘e nij oan it hert en komt te fallen. It koar moat no ymprovisearje. Wylst Daniël bliedend en helpleas op ‘e grûn leit, heart er it koar sjongen… sa suver… sa’t der yn ‘e himel songen wurde moat …

Sjênre: Realistysk Drama
Rezjy: Afke Toren
Auteur: Kay Pollak
Fryske oersetting: J. Schotanus en Tjerk Kooistra

Cloaca

Cloaca is in ferhaal oer mannefreonskip. Fjouwer mannen fan midden fjirtich, binne tiidlik by elkoar. Se ha sûnt harren studintentiid altyd kontakt holden en seagen elkoar geregeld, de ien wat mear as de oar. Fan harren dreamen is net alles útkommen. Maatskiplik binne se alle fjouwer ridlik slagge mar yn harren privé libben skeelt der fan alles oan. Se hâlde de skyn fan solidariteit op mar as it der op oankomt litte se mekoar falle as in bakstien. Wat in hechte freonskip like, stelt úteinlik mar in bytsje foar. Dizze mannen kieze spikerhurd foar harren sels. De mannen beslute op ‘e dolle rûs elkoar út de brân te helpen. Mar as blykt dat it wankele lykwicht wat sy elk yn harren libben fûn ha dêrtroch bedrige wurdt, litte se mekoar falle en kieze foar har eigen hachje. De âlde freonskip en harren eardere ferwachtingen wege net op tsjin harren eigen selssuchtige ambysjes.

Sjênre: Tragy Komeedzje
Rezjy: Elske Roorda
Auteur: Maria Goos
Fryske oersetting: Tryntsje van der Zee

Maart, 2013

Alles Foar De Tún

In man en in frou mei in soan (15 j.) wenje boppe harren stân, dat de frou ornearret, se soe der wol in baantsje by nimme kinne, as wie ‘t mar foar heale dagen. Der komt in ‘mefrou’ by har op besite, dy’t har samar in pakje bankbiljetten tatriuwt en har te witten docht dat se by har gâns fertsjinje kin as se har beskikber stelle wol foar har ‘klanten. Ynearsten wol se dêr neat fan witte, mar se hâldt it jild en dêrmei hat se a sein en binnen de oare letters net te kearen. It jild streamt no op har ta, se kin alles oanskaffe wat se mar wol en hâldt dan noch it measte oer, dêr’t se winliken wat mei oan rekket. Se stjoert it dan anonym yn in pakje oan har man: f. 5.000,– mar leafst. Dan komt de moard út hóe ‘t se byfertsjinne hat; mar net earder as dat se earst al besletten hiene om in feestje te bouwen mei noch trije oare pearen. As it feest yn folle fleur is, komt ‘de’ mefrou der yn en pratendewei docht bliken dat alle froulju dêr yn ‘e hûs by har ‘yn tsjinst’ binne; mar dat net allinne: de plysje hat der lucht fan krige en se moatte staf en af in oar ‘hûs’ sjen te finen. Dan komt der noch in frijfeint-húsfreon yn it spul – hy fungearret tagelyk yn it stik as yntermediair tusken de scène en it publyk – dy’t de oanwêzigen healdronken de wierheid seit. Omdat elk bang is dat hy harren dwaan en litten fierder buorkundich meitsje sil, wolle se him dêr hâlde. Hy ferset him en om him it razen te beletten, wurdt him in kessen oer de holle treaun, sa bot dat er it bestjert. Op oanrieden fan ‘mefrou’, bedobje se it lyk yn ‘e tún.

Sjênre: Tragy Komeedzje
Rezjy: Afke Toren
Auteur: Edward Albee
Fryske oersetting: Kei van der Molen

Novimber, 2012

Bitter Lemon

Dimitri Frenkel Frank seit oer ‘Bitter Lemon’ tsjin regisseurs en spilers: ” Leave freonen, alles wat goed dien wurdt is wol dien. Jim sille my net hearre as jim ‘Bitter Lemon’ spylje as in mâle klucht of as in serieuze ‘comédie-noire’- as jimme it mar goed dogge yn de styl dy’t jimme kieze. Mar freegje jim oan my hoe’t ik it sels it leafst sjen soe, dan soe ik sizze: wat der tuskenyn. Fierder ha ik ‘Bitter Lemon’ mei in soad heftige emoasjes laden. Polly is yn ‘e war, mar it is net in swak froutsje. Axel is sinysk mei in hert, hy is yntellektueel en flechtet yn taal, krekt as Polly. John is folle direkter en ienfâldiger, hy hat behoarlik wat ‘power’ en reagearret primityf mar earlik. It is wichtig om net samar te spyljen wat der stiet mar út te finen wat der bart…….. Komeedzje spylje is lang net maklik en ‘Bitter Lemon’ is net it maklikste soarte komeedzje. In soad sukses en foaral wille!’”

Sjênre: Blijspul
Rezjy: Jan Smit
Auteur: Dimitri Frenkel Frank
Fryske oersetting: Gerrit H. Tuininga

Maart, 2012

Bêdgeheimen

Otto en Francien komme mei inoar yn’ e kunde fia ynternet en dat klikt daliks. Mar harren oare helten besoademiterje, dat wolle se net. Soks dogge jo net, dus it soe eins hiel goed útkomme as Jaap en Plien inoar ek leuk fine. Soe soks net te regeljen wêze? Om te begjinnen wurdt der in itentsje op tou set. Yn de tuskentiid siket Tim, de soan fan Francien en Jaap, nei syn earste leafde, wylst Sophie, dochter fan Otto en Plien krekt besiket dy leafde te ûntrinnen. en dy twa komme elkoar fansels ek tsjin…

Sjênre: Kabaretesk blijspul
Rezjy: Doede Schilstra †
Auteur: Dimitri Frenkel Frank
Fryske oersetting: Joop Mast

Novimber, 2011

Gouden Hantsjes

It ferhaal giet oer Louis, in rike pensjonearre sakeman mei in noas foar froulju. Troch de froulju is Louis sa ryk wurden. Dan komt er ûnferwacht allinne te stean as syn folle jongere frou Emma – wêr’t er hiel gelokkich mei is – ynienen stjert. Oan har stjerbêd moat er Emma belove dat er nei har dea wer gelokkich wurdt. It blykt in belofte, wêr’t er net ûnder út komme kin en wêryn’t 5 froulju in wichtige rol spylje. De dames dogge harren uterste bêst om him te treasten: in rike man allinne litst fansels net samar rinne!

Sjênre: Tragy Komeedzje
Rezjy: Aukje Steeman
Auteur:
Haye van der Heyden
Fryske oersetting: Baukje Stavinga

Maart, 2011

It Dineetsje

In oangripende relaasjekomeedzje, dy’t him ôfspilet yn in aparte romte fan in eksklusyf restaurant. Hiel sjyk allegear. Der stiet in feestlik klearmakke tafel foar seis gasten te wachtsjen. Ien foar ien ferskine se; earst trije hearen, alhiel yn styl oanklaaid, klear foar dit bysûndere itentsje. Se kenne mekoar net en hawwe elk foar oar in hiel oare achtergrûn. Ien, nee twa dingen ha se gemien, docht bliken: se binne alle trije skieden en se ha alle trije juridyske bystân hân fan deselde advokaat, de man dy’t ferantwurdlik is foar de útnoeging foar dit diner. De mannen besykje der achter te kommen wat de bedoeling wêze kin fan dit mysterieuze itentsje. Dan ferskine de oare trije gasten: allegear bysûnder sjarmante en goed fan ‘e tongriem sniene dames. Unferwachte ynfallen, pynlike konfrontaasjes en fûle diskusjes binne it gefolch. Stapke foar stapke ûntspint him ferrassende yntrige.  In stik dat boeit en ferdivedearret troch in subtile ôfwikseling fan mysterieuze spanning, oprjocht oangripende konfrontaasjes en bytiden slap-stickachtige mominten.

Sjênre: Relaasjekomeedzje
Rezjy: Doede Schilstra †
Auteur: Neil Simon
Fryske oersetting: Tryntsje van der Zee

Novimber, 2010

Slippers

In jong frommeske, dat al inkelde jierren omgong hân hat mei in troud man, kriget kunde oan in kreas jongfeint, dêr’t se fereale op wurdt. Se kin lykwols mar min fan de troude man ôfkomme. Se seit tsjin har feint dat se in wykein nei har âlden ta sil. Hy wol dan mei, mar dat keart se, omdat it har doel is om nei har âlde freon, dy’t har hieltyd noch bellet en attinsjes stjoert. Se wol it foargoed mei him ôfbreidzje. Tafallich fynt de jongeman it adres fan de âlde, mar se seit dat it fan har âldelju is. De jongfeint wol har ferrasse en giet de oare moarns betiid nei dat adres en wit net better of hy komt by har âlden telâne. In nuvere sitewaasje fansels. Dêr komt by dat har saneamde heit (de man dus dy’t de slipperkes makke) der syn frou fan fertinkt omgong mei in oare man te hawwen. Dy mient dus dat de jonge man it skarreltsje fan syn frou is, wylst de jongeman him de hân fan syn dochter freegje wol. De frou, dy’t har mem hjit te wêzen, begrypt fan it hiele spul neat, mar spilet dochs mar mei. De sitewaasje wurdt noch helte yngewikkelder as de jongedame efkes letter ek noch arrivearret. Dy en de troude man kenne elkoar, mar wolle dat net skine litte. Hjir spilet dan noch trochhinne dat de jongfeint op ‘e keamer fan syn faam ûnder it bêd in pear slippers fûn hat, dy’t him ôfgryslik oergeunstich en wantrouwich meitsje. Hy hat dy yn syn wykeintas dien en as er yn dy tas omklaut om syn beurs te sykjen, triuwt er de troude frou ûngemurken de slippers yn ‘e hannen. Dy frou wurdt heislike kjel, want se mient der de toffels fan har man yn te kennen.

Sjênre: Loftich blijspul
Rezjy: Aukje Steeman
Auteur: Alan Ayckbourn
Fryske oersetting: Tabe Beintema

Maart, 2010

In Nuver Stel

Gjin ynlieding beskikber

Sjênre: Relaasje komeedzje
Rezjy: Doede Schilstra †
Auteur: Neil Simon
Fryske oersetting: Tryntsje van der Zee

Novimber, 2009

Straf

It ferhaal spilet him ôf yn in fersoargingshûs op’e keamer fan Anton. Anton hat nei syn ferhúzjen gjin wurd mear sein en hat him del jûn yn syn rolstoel. Sa no en dan komt de dochter fan Anton op besite. Se hâldt fan him, mar syn swijsumens en ûnwil om syn hûs te ferkeapjen, spilet har parten. Suster Carla en Sylvia fersoargje him, mar de taak wurdt te swier; der moat ien by komme. Dizze help wurdt Bert, dy’t in taakstraf hat. Bert wurdt folge troch syn reklassearringsamtner. Bert is feroardiele omdat er ien oanriden hat, krekt dêr foar hie der in bankoerfal west in pear strjitten fierder. De dieders binne pakt, mar de bút is net werom fûn en Bert wie de sjauffeur. Bert liket in soarchsume fersoarger te wêzen. Ut skuldgefoel? Binne der oare motiven dy’t in rol spylje? En wa is Wendy? In moai plot, in protte humor en út en troch wat oandwaanlike mominten.

Sjênre: Eigentiids blijspul
Rezjy: Aukje Steeman
Auteur: Ton Davids
Fryske oersetting: Tryntsje van der Zee

Maart, 2009

Ien Fleach Oer It Koekoeksnest

It stik spilet him ôf yn in deiferbliuw fan in psychiatryske ynrjochting. Seis manlike pasjinten bringe dêr de tiid, elk yn eigen wrâldsje, troch ûnder tafersjoch fan twa ferpleechsters en in no en dan observearjende dokter. Op fêste mominten wurde medisinen tatsjinne en fine groepspetearen plak. Dat bart allegearre ûnder troch de pasjinten akseptearre gesach: oarder en regels moatte der wêze. Mar alles feroaret mei de komst fan de sânde pasjint: Max Midland. It is in man mei in foarskiednis: hy hat ûnderskate delikten plege en bedarre yn de finzenis. Dêr wit er him foar te dwaan as soe er gek wêze en dêrom wurdt er foar observaasje oerbrocht nei de ynrjochting. Hy hopet dêr op mear frijheid en set alles op ’e kop om dy ek te krijen. Hy spot mei alle foarskriften en regels, hat it mier oan gesach en giet neat út ’e wei om dat te ûndermynjen. Foar de seis pasjinten hat dat ek gefolgen: de regelmaat fan al den dei is fier te sykjen en de sleur wurdt behoarlik trochbrutsen. Max fersteurt de groepspetearen, makket yn de eagen fan de lieding it deiferbliuw ta in gokhal, neamt de strange haadsuster in ‘kloatemokkel yn unifoarm’ en trunet de oare pasjinten oan om net alles te pikken. Hy organisearret sels in nachtfeestje, wêrby’t er in frommes fan lichte seden de ynrjochting ynhellet. Foar ien fan de pasjinten hat har komst úteinlik desastreuse gefolgen. Mar net allinne foar him rint it net goed ôf!

Sjênre: Drama
Rezjy: Doede Schilstra †
Auteur: Dale Wasserman, boek van Ken Kesey
Fryske oersetting: Tryntsje van der Zee

Novimber, 2008

Jaloezyen

Rosa, in aktrise, en Charel, in skriuwer, beiden om en by de 40, binne troud. It houlik is gjin sukses. Rosa is allegeduerigen mei har rollen dwaande en benammen mei wat de resinsinten der fan meitsje. Charel fielt him as skriuwer mislearre en dúdlik de mindere fan Rosa. Hy siket syn treast yn de drank. Ellen, de mem fan Rosa, komt ûnferwachts opdaagjen en seit dat se by de bern yn wol. Se is it allinnewêzen nei it ferstjerren fan har man sêd en it is op’t lêst har eigen hûs, dêr’t Rosa en Charel yn wenje. It liket Rosa wol op fleanen, se wol mem út noch yn net by har yn’e hûs ha. It kin Charel it measte net skele, mar Rosa batst der fuortdaliks yn, konflikten by’t soad dus. Troch in tal monologen wurdt it de skôger dúdlik dat Alfred, de resinsint dy’t fan Rosa har spul gjin spaan hiel litten hat, wat langer wat mear in relaasje kriget mei de trije oaren. De relaasjes rinne bytiden sa healwiis trochinoar, dat de stikken der letterlik en figuerlik ôfspatte. En wêr’t it by eintsjebeslút op útdraait… wa sil it sizze.

Sjênre: Eigentiids blijspul
Rezjy: Aukje Steeman
Auteur:
Haye van der Heiden
Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra

Maart, 2008

Fûgels

De 60 jierrige Jaap (troud mei Just) freget him ôf wat it libben him noch te bieden hat. Ynienen komt de jongere, strakkere Linda foarby. En ja hear, hy hapt ta. Mar letter ferskynt de noch jongere Carla… Just nimt in gloednije flat foar harsels. Gûlt en begjint op ‘e nij. Lestich is wol dat har nije flat pal tsjinoer de flat fan har eks-man en nije freondinne stiet. Se kinne by elkoar yn ‘e keuken, of slimmer noch, by elkoar yn ‘e sliepkeamer sjen. Wat moat se dwaan? En hoe sit it mei har eigen romantyk? Is dat no foar altyd oer en út? Wurde Jaap en Just wol lokkich sûnder elkoar? Is der in wei werom? Kinne se wer yn itselde hûs en troch deselde doar? De sênes wurde oanelkoar breide troch twa fertellers. De taskôger fljocht fan hjoed nei juster en fan ferline wike nei in oere earder deselde moarn!

Sjênre: Drama
Rezjy: Doede Schilstra †
Auteur: Haye van der Heiden
Fryske oersetting: Jikke de Haan

Novimber, 2007

De Goate

In opfanghûs mei bysûndere bewenners. Elk mei harren eigen ferhaal, markearre troch it libben. Troch de buert en maatskippij negearre. Hopeleas en nutteleas…of miskien?

Sjênre: Blijspul
Rezjy: Wigle Ruiter
Auteur: Ton Davids
Fryske oersetting: Gerda van der Wijk

Fertale